Құрметті әріптестер,

Ағымдағы жылдың 5 маусымында Қарашығанақ Петролеум Оперейтинг Б.В. (КПО)
ұйымдастырған IR форумында біздің компания қосқан үлесі үшін тағы бір
маңызды «Нәтижелі бірлестік» атты марапат иегері болғаны туралы
хабарлауға рұқсат етіңіздер.
КПО-ның жоғары басшылығы Қарашығанақ кен орнының әлеуетін және осы жобамен
байланысты іске асырылып жатқан әлеуметтік аспектілерді дамытуға
бағытталған, атқарылған жұмыстар үшін біздің компанияға жоғары баға беріп,
алғыстарын білдірді.
Осыған байланысты, КМГ Паркер Дриллинг компаниясының барлық ұжымына
үйлесімді жұмысы үшін, біздің компаниямыздың алдына қойылған міндеттерді
іске асыруға қосқан жалпы үлесі үшін, қызметкерлеріміздің жоғары кәсібилігі
үшін тағы да алғыс білдіргім келеді, нәтижесінде біздің тапсырыс беруші —
Қарашығанақ Петролеум Оперейтинг Б. В. компания тарапынан кезекті
марапатқа ие болды.
КМГ Паркер Дриллинг компаниясына бұл жетістік үлкен жауапкершілік жүктейді
және жаңа нәтижелерге қол жеткізуге ынталандыру болып табылады.
Компания басшылығы КМГ Паркер Дриллинг компаниясы үшін, сонымен қатар
қызметкерлер ұжымын одан әрі дамыту үшін барлық күш-жігерін салуды
жалғастыратынын барлық жауапкершілікпен, мол сеніммен айтқым келеді.

Уважаемые Коллеги,

Разрешите проинформировать Вас о том, что 5 июня текущего года на IR
форуме, организованном Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В. (КПО), нашей
компании была вручена очередная важная награда за вклад в «Эффективное
взаимодействие».
Высшее руководства КПО высоко оценили и выразили благодарность нашей
компании за проделанную работу, направленную на развитие потенциала
Карачаганакского месторождения и реализуемых социальных аспектов, связанных
с данным проектом.
В связи с этим, хочу еще раз отметить и выразить благодарность всему
коллективу КМГ Паркер Дриллинг Компани за слаженную работу, за общий вклад
для реализации поставленных задач перед нашей компанией, за высокий
профессионализм наших работников, результатом чего стала очередная награда и
признание со стороны нашего заказчика — КПО.
Данное общее достижение накладывает еще большую ответственность на КМГ
Паркер Дриллинг Компани и является стимулом к достижение новых результатов.
Со всей ответственностью хочу заявить, что руководство компании продолжит
прилагать все необходимые усилия для дальнейшего развития КМГ Паркер
Дриллинг Компани и его самого главного актива – персонала компании.

Dear Colleagues,

Let me inform you that on June 5 of this year at the IR forum organized by
Karachaganak Petroleum Operating B.V. (KPO), our company was awarded another
important award for its contribution to “Effective Interaction”.
The top management of KPO highly appreciated and expressed gratitude to our
company for the work done aimed at developing the potential of the
Karachaganak field and the implemented social aspects associated with this
project.
In this regard, I would like to once again note and express gratitude to
the entire team of KMG Parker Drilling Company for their coordinated work,
for their overall contribution to the implementation of the assigned tasks
for our company, for the high professionalism of our employees, which
resulted in another award and recognition from our customer — KPO.
This overall achievement imposes even greater responsibility on KMG Parker
Drilling Company and is an incentive to achieve new results.
With full responsibility, I want to declare that the company’s management
will continue to make all necessary efforts for the further development of
KMG Parker Drilling Company and its most important asset — the company’s
personnel.